Kontrast:

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://filharmonia.olsztyn.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2023 r.
Data ostatniej aktualizacji: 2024 r.

Deklarację dotyczącą strony internetowej sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część zdjęć i grafik nie posiada opisów.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona nie posiada aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono 10.02.2024r.

Koordynatorem dostępności jest Sławomir Szczęsny e-mail s.szczesny@filharmonia.olsztyn.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek oddany do użytku w 2011 roku wykonany jest zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w zakresie zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym.

Wejście do obiektu od ul. Głowackiego 1 rozwiązane jest bez barier architektonicznych z poziomu terenu, po lewej stronie schodów znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w celu wjechania na poziom holu głównego.

Na każdej z kondygnacji parkingu podziemnego znajdują się 2 miejsca postojowe dedykowane osobom niepełnosprawnym.

Wszystkie 2 kondygnacje nadziemne i 2 kondygnacje parkingu podziemnego dostępne są za pomocą wind o parametrach technicznych zapewniających swobodne poruszanie się osób na wózkach.

Hol główny, kawiarnia, szatnia i kasa biletowa zlokalizowane na parterze są dostępne bezpośrednio z jednego poziomu bez barier architektonicznych.

Sala koncertowa oraz sala kameralna dostępne są dla osób niepełnosprawnych za pomocą wind. Dojście do rzędu miejsc siedzących bezpośrednio przed sceną wykonane jest bez barier architektonicznych, te miejsca w razie konieczności dedykowane są osobom poruszającym się na wózkach.

Galeria sztuki zlokalizowana na 1 i 2 piętrze dostępna za pomocą wind.

Na paterze, oraz pierwszym i drugim piętrze znajdują się toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Personel jest przeszkolony w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Osobami wyznaczonymi do pomocy są pracownicy kas

numer telefonu: 89 527 23 02

Czynna pn. – pt. w godzinach od 10.00 do 17.00

oraz na godzinę przed koncertem.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt w dniach pn. – pt. w godzinach od 10.00 do 17.00 pod numerem tel. 89 527 23 02. Na adres mailowy Sławomir Szczęsny e-mail s.szczesny@filharmonia.olsztyn.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl