Kontrast:

Wsparcie działalności kulturalnej Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wsparcie działalności kulturalnej Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie”.

Cel główny:

Zwiększenie liczby osób korzystających z oferty kulturalnej Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, która buduje tożsamość regionalną w województwie w okresie do XII.2024 r.

Cele szczegółowe:

1. Wsparcie instytucji kultury w celu dostosowania oferty kulturalnej Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie do nowoczesnej działalności gospodarczej.

2. Wzmocnienie funkcji regionotwórczej Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie poprzez działania mające na celu rozszerzenie oferty kulturalnej i włączenie jej do oferty turystycznej woj. warmińsko – mazurskiego w okresie do XII.2023 r.

3. Wsparcie regionotwórczej Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie w tworzeniu nowej oferty kulturalnej stanowiącej nowe produkty turystyczne województwa warmińsko – mazurskiego w okresie do XII.2023 r.

Planowane efekty projektu:

Projekt ma służyć rozwojowi oferty kulturalnej prezentowanej w województwie warmińsko-mazurskim oraz wzmocnieniu funkcji regionotwórczej poprawiającej więzi słabo utożsamiającej się z województwem ludności przez działalność oferowaną przez instytucję kultury jaką jest Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie liczby osób korzystających z oferty kulturalnej Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie o co najmniej 1621 osób, utrzymanie bieżącej oferty oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej o:

1. ofertę kulturalno – edukacyjną pod roboczym tytułem „Oferta edukacyjnych warsztatów kreatywnych z elementami folklorystycznymi”. Oferta przeznaczona będzie dla publiczności, która do tej pory miała żaden, mały lub sporadyczny kontakt z instytucją kultury jaką jest filharmonia. W ramach takiego pakietu zorganizowane będą cykliczne wydarzenia takie jak:

a) koncerty pt. „Poranki symfoniczne dla dzieci i młodzieży” propagujące muzykę klasyczną, regionalną (folklorystyczną) i filmową.

Grupą docelową niniejszego koncertu są dzieci i młodzież, przede wszystkim ze szkół województwa Warmińsko-Mazurskiego, na co dzień mające utrudniony dostęp do dóbr kultury, a w tym przypadku do udziału w wysokiej jakości, koncertach na żywo, w wykonaniu profesjonalnej orkiestry symfonicznej. Fragmenty muzyki klasycznej od wielu lat są wykorzystywane w produkcjach filmowych, spotach reklamowych. Zadaniem muzyki w filmie/bajkach jest nakierowanie widza na odpowiednie znaczenie, wywołanie właściwych emocji, stworzenie kontekstu. Wzajemne przenikanie kultury wysokiej i masowej tworzy niezwykłe połączenia, a te z kolei skrajne emocje.

Fragmentaryzacja utworów muzyki klasycznej w kampaniach reklamowych, sprawia, że społeczeństwo zna tylko kilka taktów utworu.

Dlatego tak ważne jest przybliżenie pełnych utworów lub kompletnych części dzieła w profesjonalnym wykonaniu, które zapewni orkiestra symfoniczna i wybitni soliści. W ramach tego cyklicznego zadania zaproponowane zostaną 3 rodzaje koncertów:

1) pt. „REKLAMA W MUZYCE” – koncert zawierający ofertę muzyczną i filmową

2) pt. „POLSKIE TAŃCE NARODOWE” – koncert zawierający ofertę muzyczną wykorzystującą budowanie świadomości i tożsamości kulturowej

3) pt. „LEGENDY I BAŚNIE WARMIŃSKIE” – koncert zawierający ofertę muzyczną wykorzystującą budowanie świadomości i tożsamości kulturowej

b) warsztaty kreatywne z elementami teatralnymi dla młodzieży i dorosłych – produkt wykorzystujący ofertę teatralną na bazie warsztatów edukacyjnych dotyczących kultury

c) prezentację wystawienniczą – wystawa naukowa np. dotycząca muzyki i dźwięków – produkt wykorzystujący ofertę wystawienniczą jako zmiana sposobu prezentacji zasobów instytucji kultury dotychczas niestosowane w jednostce

Dzięki realizacji projektu nastąpi osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki produktu

1. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 szt.

2. Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1 szt.

3. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiącego atrakcje turystyczne – 1621.00 odwiedziny/rok

Wskaźniki rezultatu

1. Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 28943.00 osoby/rok

Wartość projektu: 476 189.06 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  313 549.21 PLN