• slajder 8 lipca 2021

    lipiec, sierpień 2021 | Cykl koncertów wakacyjnychKoncerty adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podczas których poznają one instrumenty i ich brzmienie, formy muzyczne, tańce, nazwiska wielkich kompozytorów, ich biografie i twórczość, a także muzykę wielu kultur.

  • slajder copernicus 2021

Orkiestra

orkiestra zdj

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Z inicjatywą powołania w Olsztynie orkiestry wystąpił w styczniu 1946 roku Mirosław Dąbrowski podczas zebrania Związku Zawodowego Muzyków RP. Już po dwóch miesiącach, 17 marca 1946 roku odbył się jej inauguracyjny koncert. W latach 50. orkiestra rozpoczęła stałą działalność koncertową. W 1962 roku zespół przyjął imię Feliksa Nowowiejskiego. Jednocześnie instytucja uzyskała status Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Olsztynie, a na początku 1973 roku została przekształcona w filharmonię. W 2002 roku Filharmonia Olsztyńska przeszła pod zarząd Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zmieniając nazwę na Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie i w takiej formie organizacyjnej funkcjonuje po dzień dzisiejszy.

Wielu osobom, w różnych okresach działalności filharmonia zawdzięcza rozwój, kształt i wizerunek, co w konsekwencji pozwoliło instytucji uzyskać bardzo wysoką pozycję w polskim środowisku muzycznym. Na początku istnienia orkiestry byli nimi: Stanisław Truszczyński, Stanisław Chudak, Stanisław Malawko, Olgierd Straszyński, Roman Urbanek, Tadeusz Babiński, Czesław Orsztynowicz. W późniejszym okresie stery Filharmonii Olsztyńskiej objął dyrektor Ryszard Poprawski.

Podczas jego urzędowania na przełomie lat 70. i 80. orkiestrę prowadzili kolejno dyrygenci: Janusz Przybylski, Mieczysław Nowakowski, Bohdan Jarmołowicz i Krzysztof Dziewięcki.

Następny etap – lata 90. i czas po roku 2000 – to okres pracy kolejnych dyrygentów orkiestry: Piotra Borkowskiego, Jerzego Koska, Piotra Wajraka i ponownie Janusza Przybylskiego  oraz zarządzających w tym czasie instytucją dyrektorów: Kazimierza Oniszczuka, Leszka Szarzyńskiego oraz Janusza Lewandowskiego.

Obok regularnie wykonywanych koncertów w kraju orkiestra koncertowała za granicą (Rosja, Litwa, Niemcy, Rumunia, Bułgaria, Macedonia, Włochy, Francja, Hiszpania), nagrała 16 wydawnictw płytowych, uczestniczyła w ważnych wydarzeniach zarówno w regionie, jak i w kraju.

Od początku swojej działalności sala koncertowa stała się miejscem wielu prawykonań polskich i światowych, a filharmonia instytucją prowadzącą również szeroką działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży. W 2010 roku Filharmonia Warmińsko-Mazurska za płytę CD Felix Nowowiejski – Missa pro pace, Missa Stella Maris otrzymała nagrodę Akademii Fonograficznej Fryderyk 2010 w kategorii muzyka poważna – album roku: muzyka chóralna i oratoryjna.

W marcu 2005 roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt nowej siedziby filharmonii. Od 2009 roku rozpoczęto wznoszenie nowoczesnego, funkcjonalnego budynku, do którego muzycy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej przenieśli się w marcu 2011 roku. W wyniku wygranego konkursu 1 lipca 2011 roku funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego objął Piotr Sułkowski, a 15 września pod jego dyrekcją odbył się uroczysty koncert orkiestry z okazji otwarcia nowej siedziby. Nowa, licząca 505 miejsc sala od pierwszych koncertów sezonu artystycznego 2011/2012 wypełniona jest kompletem publiczności. Zapraszani dyrygenci oraz soliści z kraju i zza granicy zgodnie chwalą piękno architektury nowego budynku filharmonii, podkreślają wspaniałą akustykę oraz funkcjonalność sali koncertowej. Poszerzona została także oferta wydarzeń artystycznych skierowana do miłośników muzyki. Repertuar symfoniczny wzbogacony został o cykle mistrzowskich recitali fortepianowych, muzykę jazzową i koncerty z muzyką popularną. W koncertach i spektaklach muzycznych uczestniczy utworzony przy filharmonii chór pod kierownictwem prof. Benedykta Błońskiego. W repertuarze koncertowym pojawiają się spektakle operowe i muzyczne, tj. Tosca, Dziadek do orzechów, Traviata, Jaś i Małgosia, Księżniczka czardasza, Baron cygański, Amahl i nocni goście. Filharmonia Warmińsko-Mazurska jako druga filharmonia w Polsce prezentuje w swojej sali koncertowej już piąty sezon transmisje HD Live z Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

Za swą działalność w nowej siedzibie filharmonia otrzymała wiele nagród: nagrodę prezydenta Olsztyna – Statuetkę św. Jakuba w dziedzinie kultury (2013), Laur „Najlepszym z Najlepszych” przyznany przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego (2014), a w plebiscycie „Gazety Olsztyńskiej” miano Inwestycji 25-lecia Warmii i Mazur (2015). W 2016 roku Filharmonia Warmińsko-Mazurska obchodzi jubileusz 70-lecia. Z tej okazji w marcu odbyły się cztery koncerty jubileuszowe z towarzyszeniem solistów Kate Liu (USA) i Charlesa Richarda-Hamelina (Kanada), pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Orkiestra została także odznaczona nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. W 2019 roku wydarzeniu filharmonii Arena Festival film & music przyznano certyfikat „Produkt Warmia Mazury”.

W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego filharmonia rozpoczęła intensywne działania, zmierzające do rozpowszechnienia wiedzy o swoim patronie, a przede wszystkim o jego twórczości. Obok ogólnopolskiej inauguracji obchodów, która odbyła się 22 stycznia 2016 roku w sali koncertowej filharmonii w 70. rocznicę śmierci kompozytora, wielkimi wydarzeniami artystycznymi były koncerty prezentujące oratorium Quo vadis – 30 czerwca podczas finału 50. Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Organowej w Krakowie oraz 28 sierpnia po raz pierwszy w Barczewie, rodzinnym mieście Nowowiejskiego.

Utwory kompozytora Roty obecne były w repertuarze koncertów jubileuszowego 70. sezonu 2015/2016. Plany artystyczne związane z rokiem patrona filharmonii obejmują szereg spektakularnych wydarzeń, m.in. nagranie płyt CD i DVD z Quo vadis.

Siedemdziesiąt lat istnienia orkiestry, liczącej dziś 80 artystów muzyków, to okres przemian i rozwoju, to również wiele wybitnych osiągnięć artystycznych i rozwinięta działalność edukacyjna. Ale był to również czas, w którym tysiące słuchaczy mogło odnaleźć żywą muzykę, przekazać ją swoim bliskim, sekundując jej powstawaniu. Melomani z Olsztyna i regionu Warmii i Mazur niezmiennie cenią swoją orkiestrę, odnajdując w jej dokonaniach artystycznych ważną część swojej tożsamości. A nowa, piękna siedziba filharmonii stała się centrum kulturalnym o znaczeniu wykraczającym poza granice regionu i kraju.

The Symphony Orchestra
of the Feliks Nowowiejski Warmia and Mazury Philharmonic

The history of orchestra dates back to 1946, when Mirosław Dąbrowski proposed forming such an ensemble in Olsztyn during the meeting of the Polish Musicians’ Trade Union. Already two months later, on 17 March 1946, the orchestra played its first concert and began to perform on a regular basis in the 1950s. In 1962, Feliks Nowowiejski became the orchestra’s official patron and it was transformed into the State Symphonic Orchestra in Olsztyn. Eleven years later, it became a philharmonic. In 2002 the Olsztyn Philharmonic came under the direction of the Local Government Assembly of the Warmia and Mazury Province and changed its name to the Feliks Nowowiejski Warmia and Mazury Philharmonic.

The philharmonic owes its development, shape and image to many people in various periods of its existence. In the beginning they were Stanisław Truszczyński, Stanisław Chudak, Stanisław Malawko, Olgierd Straszyński, Roman Urbanek, Tadeusz Babiński and Czesław Orsztynowicz. At a later stage the Olsztyn Philharmonic came under the leadership of Ryszard Poprawski as the new director. During his term, which was at the turn of 1970s and 1980s, the orchestra’s conductors were Janusz Przybylski, Mieczysław Nowakowski, Bohdan Jarmołowicz and Krzysztof Dziewięcki.

The 1990s and the first decades of the 21st century saw Piotr Borkowski, Jerzy Kosek and Piotr Wajrak as conductors under the management of the following directors of the philharmonic: Kazimierz Oniszczuk, Leszek Szarzyński and Janusz Lewandowski.

The philharmonic orchestra regularly performed concerts in Poland and abroad: in Russia, Lithuania, Germany, Romania, Bulgaria, Macedonia, Italy, France and Spain. It recorded 16 albums and took part in important regional and national events.

From its inception the concert hall of the Philharmonic was a venue of many world premieres featuring works from Poland and abroad. It was also an educational institution that offered a wide range of activities for children and young people. In 2010 The Warmia and Mazury Philharmonic received the Fryderyk award of the Phonographic Academy in the category “classical music – album of the year: choral and oratorio music” for the album Felix Nowowiejski – Missa pro pace, Missa Stella Maris.

In March 2005 the results of the architectural competition for the project of a new philharmonic were announced and construction works began in 2009. In 2011, the musicians of the Warmia and Mazury Philharmonic moved into their modern and functional headquarters. Piotr Sułkowski was selected in a competition as the general and artistic director and assumed his post on 1 July 2011. On 15 September, a celebratory concert of the orchestra was organised in front of the director’s office to mark the opening of the new philharmonic building.
The new concert hall, boasting 505 seats, was fully booked already during the first concert of the 2011/2012 season. The invited conductors and soloists from other parts of Poland and abroad praised the architecture of the new philharmonic building, its beautiful acoustics and functionality. The offer of artistic events for music lovers was additionally widened. The symphonic repertoire was broadened by regular master piano recitals, jazz music concerts and concerts with popular music. The Philharmonic choir, led by Prof. Błoński, participates in concerts and music shows. The concert repertoire includes opera and music performances as well, e.g. Tosca, The Nutcracker, La Traviata, Hansel and Gretel, The Gipsy Princess, The Gypsy Baron, Amahl and the night visitors. The Warmia and Mazury Philharmonic was the second philharmonic in Poland to offer live HD broadcasts from the Metropolitan Opera in New York and currently will present such transmissions for the fifth season.

The Philharmonic received many awards for its activities in the new hall: the Statuette of St Jacob in the field of culture in 2013, awarded by the Mayor of Olsztyn, and the Laurel Award “To the Best of the Best” from the Marshal of the Warmia and Mazury province (2014). It also won the title “The Best Investment in Warmia and Mazury in the Last Twenty Five Years” in the competition organised by Gazeta Olsztyńska (The Olsztyn Daily) In 2016 The Warmia and Mazury Philharmonic celebrates its 70th anniversary. To commemorate this occasion four jubilee concerts with Kate Liu (the USA) and Charles Richard-Hamelin as soloists were organised under the patronage of the President of Poland Andrzej Duda. The orchestra was also awarded a silver Medal of Merit to Culture – Gloria Artis by the Minister of Culture and National Heritage. In 2019, an event organized by Philharmonic called „Arena Festival film & music” was awarded the „Warmia Mazury Product” certificate.

As the year 2016 was declared the Year of Feliks Nowowiejski by the Sejm of the Republic of Poland, the philharmonic started an intensive information campaign to promote their patron. Apart from the opening ceremony of the Nowowiejski Year in Poland, which took place on 22 January 2016 in the concert hall of the philharmonic, there were other great artistic events: concerts of the oratorio Quo vadis: first on 30 June 2016 during the final event of the 50. International Festival of Organ Music in Cracow, and then on 28 August in the home town of Feliks Nowowiejski, Barczewo, where it was played for the first time.The works of the composer of Rota (The Oath) were included in the repertoire
of the 70th jubilee season 2015/2016. The artistic plans for the year of the philharmonic’s patron include a number of ambitious undertakings, including a CD and DVD recording of Quo vadis.

The past 70 years of the orchestra’s existence, today an 80-strong ensemble of musicians, was time of change, development and of major achievements alongside intensive educational activity. But it was also a time when thousands of listeners were able to immerse in live music, pass it along to their loved ones and support its performance. Music lovers from Olsztyn and the Warmia and Mazury region have always been very fond of their orchestra, as they perceived its artistic achievements as an important part of their identity. And now the new and beautiful hall has become a cultural centre whose importance exceeds regional and national boundaries.

aktualności

Praca kasy biletowej od 8 lipca

Informujemy, że od 8-go lipca 2021, w okresie wakacyjnym, kasa biletowa Filharmonii będzie czynna w godzinach 9.00-15.00.

Kasa biletowa w dniach 28 i 29 czerwca

Informujemy, że w poniedziałek i wtorek 28 i 29 czerwca 2021, kasa biletowa w Filharmonii będzie czynna w godzinach 10.00-14.00, natomiast w godzinach 15.00-18.00 zapraszamy do kasy na Plażę Miejską.

Praca kasy biletowej

Informujemy, że w dniu 4.06.2021 kasa biletowa Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

kontakt

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij